Mobiliteitsplan Noord

Verbeteren van bereikbaarheid in Noord belangrijk

Zaanstad Noord groeit en de komende jaren wordt het in dit gebied drukker. Het aantal inwoners groeit en daardoor zijn er meer woningen nodig. Bij het bouwen van nieuwe woningen is het nodig om te kijken wat dit betekent voor de mobiliteit en de bestaande infrastructuur. Welke veranderingen zijn nodig om te zorgen dat iedereen zich goed, veilig en snel kan verplaatsen en hoe houden we het gebied leefbaar en bereikbaar? 

In het Zaans Mobiliteitsplan Plan worden 12 hoofdlijnen voorgesteld die voor heel Zaanstad invulling geven aan hoe we met mobiliteit omgaan in de komende twintig jaar. Deze hoofdlijnen worden per gebied in Zaanstad verder uitgewerkt in lokale maatregelen. Zaanstad kent immers verschillende dorpskernen, centra met elk hun eigen eigenschappen en karakter. Op die manier krijgen we inzicht of de gekozen richting de juiste is. Voor Zaanstad Noord wordt nu een mobiliteitsplan uitgewerkt, in lijn met het perspectief van MAAK.Noord.

Online enquête voor Noord in februari 2021

Om de meningen bij inwoners en ondernemers te pijlen over de mobiliteit in Noord is in februari 2021 een online enquête uitgezet.  Deze online enquête is door meer dan 1000 inwoners en ondernemers van Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam ingevuld. Koploper was Krommenie met 670 reacties. Ook kwamen er 140 mensen naar de drie bewonersavonden over het verkeersplan. Lees hier meer over de reacties op de enquête en de bewonersavonden.

Aanpassingen in het verkeersplan

De enquête en de bewonersavonden over het Mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord leverden naast veel steun ook de nodige kritiek op. Daarom heeft het programmateam de plannen aangepast. Vooral in Krommenie moest er veel veranderd worden. Om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum is een nieuw circulatieplan gemaakt met nog een aantal verschillende varianten. Lees hier meer over de aanpassingen. 


Op maandag 29 november 2021 is tijdens een online bijeenkomst het concept Mobiliteitsplan Noord gepresenteerd aan ongeveer 150 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst is een presentatie gegeven over het conceptplan dat er nu ligt en het vervolg proces. U kunt de presentatie (nogmaals) bekijken en de vragen teruglezen die zijn gesteld tijdens de avond, inclusief de antwoorden.

Mobiliteitsplan Noord vastgesteld

Op 31 mei 2022 is het Mobiliteitsplan Noord door het college als koersdocument voor Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam. Voor Assendelft wordt in een volgende fase een apart uitwerkingsplan gemaakt.

De relatie tussen de woningbouwplanning en het Mobiliteitsplan Noord  wordt zichtbaar gemaakt in het Uitvoeringsprogramma van de Strategiefase, die naar verwachting voor het einde van dit jaar aan het bestuur kan worden voorgelegd. Daarmee komen de verschillende onderdelen van het Mobiliteitsplan Noord opnieuw aan de orde bij besluitvorming in college en raad, passend bij de bestuurlijke bevoegdheden.

Tegelijkertijd wordt bij elk plan een analyse verricht, de ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot het verkeer en parkeren opgesteld en voorgelegd aan het bestuur, voordat een vergunning wordt verleend.

Mocht de doortrekking van de A8-A9 niet doorgaan, dan onderzoeken we of en welke maatregelen nodig zijn, aanvullend op de in het mobiliteitsplan opgenomen maatregelen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl