Analyse MAAK.Zaanstad Noord

In analysefase brengen we de huidige situatie in het gebied goed in kaart op basis van feiten, cijfers en gesprekken.

Van analyse naar perspectief 

In MAAK.gebied Noord zijn we in februari 2018 van start gegaan met een analyse. Dit is stap 1 (A) in de APS-aanpak (analyse-perspectief-strategie) die we in de verschillende MAAK-focusgebieden doorlopen. Daarin
wordt de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. De afgelopen periode zijn er al veel gesprekken in het gebied geweest met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen. Ook is er onderzoek gedaan. De opbrengst hiervan staat in de concept analyse Zaanstad Noord.

Verder aanvullen van de conceptanalyse
Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad hebben in januari 2019 meegedacht over de toekomst van hun wijk. Het gaat om een groot gebied: het noorden van Zaanstad vanaf de Zaanse Schans tot aan het noordelijkste puntje van Westknollendam. In totaal zijn er vier bijeenkomsten gehouden in Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam.

Veel bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben tijdens de bijeenkomsten gedeeld waar zij mooie kansen voor de toekomst zien in hun buurt, of juist bedreigingen. De ideeën worden gebruikt om de ‘analyse’ van het MAAK.Zaanstad gebied Noord verder aan te vullen.

Perspectief
Als de analyse klaar is, kan daarna worden gewerkt aan een perspectief. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. Ook hier mogen bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen weer over meedenken.


Documenten op een rij

Lees de concept-analyse (.pdf)

Download de brochure over de APS-aanpak van de gemeente in MAAK.Zaanstad (pdf.580 KBpdf)

Persoonlijke gesprekken en kansen in beeld

De analyse maken we niet louter op basis van onderzoek en informatie op het stadhuis: we gaan er over in gesprek met de stad. We zoeken nadrukkelijk ook input van en samenwerking met bewoners en ondernemers in het gebied. Ook betrekken we organisaties die er actief zijn. Wilt u een bijdrage leveren? U kunt uw verhaal vertellen aan de hand van vier vragen.

Naar de vier vragen

Naar de projecten en initiatieven

Wat is er al gebeurd?

  • Aftrap in 't Lokaal

  • Stakeholdersgesprek in de Lorzie

  • Studentenonderzoek HvA

  • Kennismakingsmoment met de wijkwethouder

  • Netwerkbijeenkomst van GGD 

  • Bijeenkomsten in Wormerveer Zuid, Noord, Westknollendam en Krommenie

  • Persoonlijke gesprekken/Het verhaal van ...

Belangrijke thema's in de analyse

Voor Zaanstad zijn zes opgaven belangrijk zijn in de toekomst:
Duurzaamheid, Verstedelijking, Economie, Kansengelijkheid, Veiligheid en Gezondheid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat inmiddels wereldwijd op de beleidsagenda’s. Hoogste tijd om ook in Zaanstad alle zeilen bij te zetten. Dat begint bij de energietransitie naar duurzame brandstof in alle sectoren van de samenleving.  Ook in onze productie liggen kansen als we afval weten te gebruiken als grondstof en daarmee de economie circulair maken. In de inrichting van de stad moeten we nadenken over risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt, zoals hitte en extreme regenval. En natuurlijk pakken we vaker de fiets of het openbaar vervoer dan de auto!Verstedelijking

Steden zijn populair en groeien overal ter wereld. Ook de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, heeft Zaanstad daarin afgesproken om  20.000 woningen te bouwen. Daarmee groeien we naar een stad van 200.000 inwoners. Groei betekent een groter beslag op de beschikbare ruimte – zowel boven als onder de grond –, maar ook op voorzieningen en bestaande verkeersverbindingen. Het is daarom belangrijk om ook de bestaande woningen en voorzieningen te verbeteren en tegelijkertijd nieuwe toe te voegen die de stad voor bestaande bewoners aantrekkelijker maken en aansluiten bij de wensen van de bewoners van de toekomst.

Economie

Zaanstad kent vooral veel traditionele industrie, waarvan de voedselindustrie wereldfaam heeft. Die industrie gaat samen met een vooral praktisch opgeleide beroepsbevolking. Er liggen kansen voor andere typen bedrijven, bijvoorbeeld in het toerisme en de kennisindustrie. Meer variatie maakt de economie sterker. Dat is belangrijk, omdat ook wij de gevolgen merken van allerlei geopolitieke ontwikkelingen zoals de Brexit en dreigende handelsoorlogen. 

De arbeidsmarkt vraagt om diversiteit in opleiding en ervaring. In tegenstelling tot veel andere steden kent Zaanstad nog een groei in de beroepsbevolking. Dat biedt kansen, mits we investeren in goed onderwijs en in een leven lang te leren. Ook zullen we in onze florerende regio voldoende ruimte moeten creëren voor nieuwkomers uit binnen- en buitenland Dat is geen doel op zicht, maar heel hard nodig om de voorziene krimp van de beroepsbevolking te compenseren.

Kansengelijkheid

De sociale scheidslijnen en het maatschappelijk ongenoegen nemen in heel Nederland toe. Ondanks dat Zaanstad in verhouding tot andere steden redelijk gemengde wijken heeft, is er ook hier steeds meer sprake van segmentatie en kansenongelijkheid, een verschil tussen wel en niet kunnen en mogen meedoen. 

In toenemende mate wordt ook het verschil tussen oude Zaankanters en nieuwe instroom zichtbaar. Mensen met een verschillende achtergrond, in bijvoorbeeld opleidingsniveau, inkomen, leefstijl of cultuur komen elkaar steeds minder op vanzelfsprekende plekken tegen. Denk aan de werkplek, de bus, het park of de buurtwinkel.

Mensen raken van elkaar vervreemd en het onderling vertrouwen neemt af. Daarom moeten we zorgen dat de barrières worden weggenomen, zowel ruimtelijke als sociale. Dat zit onder andere in de inrichting van wijken, de toegang tot voorzieningen en vooral onderwijs. Iedereen in Zaanstad moet mee kunnen doen.

Veiligheid

Een gevaar zit in een klein hoekje. Als we onze stad veilig willen maken, moeten we dus aan heel veel aspecten denken. Van bescherming tegen gevaarlijke stoffen, voorkomen van wateroverlast en brandveiligheid tot het zo veilig mogelijk inrichten van onze wegen.

Veiligheid heeft ook een sociaal aspect. Voelen mensen zich veilig op straat, dan kunnen ze meedoen. Dat gevoel kan groter worden door een effectieve bestrijding van criminaliteit, maar ook door te zorgen voor open wijken waarin weinig verborgen gaat en mensen elkaar kennen en ontmoeten in de openbare ruimte.

Gezondheid

Een gezonde stad is een stad met gezonde lucht, gezond water en een goede bodemkwaliteit. Een stad zonder geur- en geluidsoverlast, die bestand is tegen extreme uitspattingen van het klimaat, zoals hitte en regenval.  

Maar daarmee zijn we er nog niet.  We worden steeds ouder. We zitten steeds meer en bewegen minder. Een gezonde stad is ook een stad die mensen ondersteunt om gezond te leven. Dat kan bijvoorbeeld door goede fiets- en wandelpaden en openbaar groen, waar mensen kunnen bewegen en elkaar ontmoeten. 

Een gezonde stad is vooral ook een stad waar mensen voor elkaar zorgen, waar ze zich veilig voelen, waar sociale verbanden gekoesterd worden en ouderen niet vereenzamen.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl