Van analyse naar perspectief

De speerpunten in tekst en beeld

Bereikbaarheid:

Hoe verbeteren we de bereikbaarheid en dringen we de parkeerdruk terug, als Zaanstad Noord groeit?  


Zaanstad Noord is goed bereikbaar van buitenaf, maar binnen Zaanstad Noord kan het beter.  Het is soms moeilijk om van het ene deel van de wijk naar het andere te komen. En Molletjesveer en West-Knollendam zijn slecht bereikbaar met openbaar vervoer.

In de volgende fase, de perspectieffase, gaan we onderzoeken hoe we een aantal knelpunten kunnen aanpakken. Denk aan de vervanging van de Zaanbrug en de verbinding tussen Krommenie en Wormerveer, de Vaartbrug. Wanneer de woningbouwplannen zijn gerealiseerd komt er nog meer verkeer in het gebied. In de kernen Wormerveer en Krommenie is de druk op de openbare ruimte nu al goed merkbaar. Uit onderzoek blijkt dat er een flink tekort aan parkeerplaatsen wordt ervaren. Bewoners moeten vaak zoeken naar een plek en winkeliers vragen om meer parkeerplaatsen en uitbreiding van de blauwe zone. We gaan met bewoners en ondernemers bezien hoe de verkeersbelasting en de parkeerdruk in goede banen kan worden geleid. Daarbij kijken we ook naar alternatieven voor particulier autobezit.

Heeft u ideeën over dit speerpunt? Mail ze dan naar maaknoord@zaanstad.nl


Nieuwbouw:

Hoe kunnen we slim nieuwbouw toevoegen zodat meer mensen een woonplek vinden, maar we ook zorgen voor meer diversiteit en doorstroming? 


Waar heeft Zaanstad Noord vooral behoefte aan? Gezien de eenzijdige woningvoorraad
allereerst aan meer diversiteit en meer verschillende typen woningen, zo blijkt uit de analyse. Er een grote vraag naar seniorenwoningen in de buurt van voorzieningen.

Meer woningen betekent ook: meer doorstroming. Wanneer bestaande woningen vrijkomen biedt dat mogelijkheden voor jongeren om zelfstandig te gaan wonen in de buurt. Zaanstad Noord heeft verschillende belangrijke nieuwbouwlocaties te bieden, bijvoorbeeld in leegstaande fabrieken en bedrijven, denk aan Brokking, Meneba en Chromos/Vlaar. De nieuwbouw zorgt er ook voor dat er meer steun komt voor voorzieningen als winkels, scholen, zorginstellingen, sportmogelijkheden en cultuur. 

Heeft u ideeën over dit speerpunt? Mail ze dan naar maaknoord@zaanstad.nl


Maatschappelijke kracht: 

Hoe kunnen we met nieuwbouwprojecten en stadsvernieuwing de sociale cohesie sterk houden en zorgen voor mooie maatschappelijke en culturele voorzieningen in 2040?


In Zaanstad Noord is vanouds veel sociale cohesie, zie bijvoorbeeld het grote aantal vrijwilligers bij sportverenigingen. Een ander mooi voorbeeld is de burgerparticipatie zoals die nu wordt ingevuld in West-Knollendam: “De wijk is van iedereen”. De analyse laat zien dat vereenzaming van ouderen en psychische problemen onder jongeren relatief veel voor komen in Zaanstad Noord. In de perspectieffase gaan we met alle betrokkenen in en rond de wijk bekijken hoe we deze problemen aan kunnen pakken.

Met de nieuwe woningbouwprojecten en de stadsvernieuwing krijgen delen van de wijk een positieve impuls, maar ook voor de gebieden waar geen nieuwbouw plaats vindt moet aandacht zijn. En ook voor de binding van bewoners met hun eigen buurt. Zo wordt onderzocht hoe de voorzieningen voor jongeren om te sporten en te bewegen in de wijk kunnen worden verbeterd, en hoe we gezamenlijk aan een leefbare wijk kunnen werken. De Analyse laat zien dat veel maatschappelijke en culturele organisaties in het gebied op zoek zijn naar een nieuwe locatie en met elkaar willen samenwerken. Dat biedt een goede basis voor meer gezamenlijke initiatieven op het gebied van ontmoeting, cultuur en sport.

Heeft u ideeën over dit speerpunt? Mail ze dan naar maaknoord@zaanstad.nl


Verduurzaming: 

Hoe zorgen we dat niet alleen nieuwbouw duurzaam is, maar ook de kwaliteit en duurzaamheid van het bestaande gebied snel verbeteren? 


Nieuwe woningen worden zeer goed geïsoleerd en zijn voortaan ook gasloos. Vergeleken daarmee is in delen
van Zaanstad Noord de kwaliteit van de bestaande woningen matig. De relatief oude woningen in
Wormerveer en Krommenie Oost bieden vaak weinig gemak en de energielasten zijn hoog. In delen van de
wijk spelen bovendien problemen met de fundering. Veel woningen zijn niet toekomstbestendig, wat voor
oudere bewoners gaandeweg steeds meer problemen kan veroorzaken.

In de perspectieffase gaan we op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningen te verbeteren. Daarbij kunnen woningen worden aangepast speciaal voor ouderen met beperkingen. In de Zeeheldenbuurt stellen bewoners, gemeente en corporatie gezamenlijk een plan voor de buurt op. Het aanpakken van de bouwtechnische problemen kan worden gecombineerd met isolatie, zodat de woningen comfortabeler worden en duurzamer, met lagere energiekosten. Aanpak van het woningbestand biedt ook kansen om buurten groener te maken, beter bestand tegen hevige regenval of langdurige hitte.

Heeft u ideeën over dit speerpunt? Mail ze dan naar maaknoord@zaanstad.nl


Bedrijventerreinen:

Hoe zorgen we dat de bedrijventerreinen en werkplekken in het gebied ook in 2040 goed passen bij de wensen voor wonen en werken?


Zaanstad Noord telt twee belangrijke bedrijventerreinen die veel werkgelegenheid bieden: Noorderveld en Molletjesveer. Op Molletjesveer zijn er initiatieven om bedrijfspanden om te zetten naar woningen of woon/werklocaties. Daarnaast zijn er kansen voor vernieuwing en nieuwe vormen van bedrijvigheid.

In Molletjesveer Noord ligt de ambitie nu bij het opknappen van de openbare ruimte en verbetering van de waterhuishouding. Voor Noorderveld en Molletjesveer mikken we vooral op een verbeterde bereikbaarheid en verduurzaming van het gebied. De gemeente Zaanstad werkt hier samen met de ondernemers en hun organisatie de Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM).

Heeft u ideeën over dit speerpunt? Mail ze dan naar maaknoord@zaanstad.nl


Toerisme:

Hoe benutten we Wormerveer goed en verstandig als focusgebied voor toerisme?


De Zaanbocht in Wormerveer  is een aantrekkelijke locatie voor dagjesmensen en toeristen, bijvoorbeeld voor bezoekers van de Zaanse Schans die meer willen beleven in de streek. Lokale ondernemers geven daarbij aan dat de kwaliteit van de openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeergelegenheid essentieel zijn voor het succes van de Zaanbocht.

In de perspectieffase gaan we gezamenlijk bedenken hoe we de goede eigenschappen van de Zaanbocht en de ligging van Zaanstad Noord aan het landelijke gebied nog beter kunnen benutten. Denk bij de Zaanbocht aan de aanleg van een boulevard en terrassen langs de Zaan. Die ingrepen maken verkeersmaatregelen in het gebied noodzakelijk, ondernemers willen wel goed bereikbaar blijven en bewoners willen kunnen parkeren.

Heeft u ideeën over dit speerpunt? Mail ze dan naar maaknoord@zaanstad.nl


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl