PWN locatie en Kerkstraat Noord

Wormerveer

Ontwikkelingen PWN-locatie en Kerkstraat Noord

In 2005 is het PWN-terrein in Wormerveer door Woningcorporatie ZVH gekocht. ZVH wil graag 135 nieuwe woningen op het PWN terrein bouwen. Om dat te kunnen doen moet het PWN gebouw gesloopt worden. Maar het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en cultuurinstelling De Groote Weiver heeft een belangrijke maatschappelijke rol. Het is helaas vanwege bouwtechnische en financiële redenen niet mogelijk om het PWN gebouw om te bouwen tot woningen. Bij behoud van het PWN gebouw is er te weinig ruimte voor de 135 woningen.

Daarom is gezocht naar een andere locatie waar sociale huurwoningen, ongeveer 60, gebouwd kunnen worden. Kerkstraat Noord zou een mogelijke locatie kunnen zijn. Om te kijken of de locatie echt geschikt is wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek worden in een ruimtelijk programma van eisen voor de PWN-locatie gezet en in een ruimtelijk programma van eisen voor  Kerkstraat Noord.

Startnotitie PWN-locatie en Kerkstraat

Hoe het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moet worden staat in een zogenaamde startnotitie. Daarin staan ook de wensen voor beide locaties en een voorstel hoe we de buurt bij het proces gaan betrekken. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de gemeenteraad voor om een besluit over een startnotitie te nemen. Als zij akkoord zijn met de startnotitie kan het haalbaarheidsonderzoek starten. Donderdag 23 juni wordt de Startnotitie PWN-locatie & Kerkstraat Noord behandeld in Zaanstad Beraad om 20.15-21.15 uur.

Bestuurlijke besluitvorming

Na het collegebesluit worden de volgende stappen doorlopen:

  • Na akkoord van het college van B&W wordt het onderwerp geagendeerd bij Zaanstad Beraad. In Zaanstad Beraad stellen raadsleden hun vragen hierover aan de wethouder. U kunt ook vragen stellen aan college en raad. 
  • Na het Zaanstad Beraad gaat het voorstel ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Zodra de gemeenteraad de startnotitie heeft vastgesteld en het project van start gaat, nodigen wij de omgeving uit voor een bewonersbijeenkomst om hen te informeren over het proces en te consulteren op ideeën, zorgen en adviezen. 

Bewonersbijeenkomsten

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek wordt de omgeving van zowel de PWN-locatie als Kerkstraat Noord  betrokken in twee bewonersbijeenkomsten. Hierover vindt afstemming met de ontwikkeling van Kerkstraat 110 plaats. 

Eerste bewonersbijeenkomst
Omwonenden worden geïnformeerd over het proces en we halen ideeën, zorgen, reacties en adviezen bij u op.

Tweede  bewonersbijeenkomst
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het ruimtelijk programma van eisen gepresenteerd. Omwonenden kunnen hier tijdens de bijeenkomst en schriftelijk op reageren.  

Terugkoppeling
Alle reacties worden bekeken en waar mogelijk meegenomen.

De Groote Weiver in het PWN-gebouwDe Groote Weiver in het PWN-gebouw

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl