Veelgestelde vragen Eilanden van Hain

Over de woningen

 • Waarom wordt er gebouwd op deze locatie?

  Woningen zijn hard nodig in Zaanstad. De wachtlijsten voor sociale huur zijn lang. Ook de vrije sector huur- en de koopmarkt staan onder druk. En om meer doorstroming mogelijk te maken, zijn meer verschillende typen woningen nodig. Daarom komen op deze plek vrije sector koopwoningen.

 • Om hoeveel woningen gaat het?

  Het gaat om maximaal 235 woningen.

 • Komen er ook (sociale) huurwoningen?

  Nee, op de Eilanden van Hain komen alleen koopwoningen. De bedoeling is dat die een aanvulling zijn op de woningvoorraad van goedkopere huur- en koopwoningen die al in de regio staan. Zo kunnen mensen daarvandaan doorstromen en komen die woningen hopelijk weer vrij.

 • Wanneer zijn de prijzen bekend?

  De prijzen zijn nog niet bekend. Bij de start van de verkoop worden de prijzen gecommuniceerd via de website van de ontwikkelaar.  De ontwikkelaar gaat samen met de makelaar over de verkoop van de woningen.

 • Waar kan ik me aanmelden/inschrijven?

  Op de website van de ontwikkelaar (www.eilandenvanhain.nl) kunt u zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.

 • Komen er ook bedrijven en voorzieningen?

  Op de Eilanden van Hain worden geen bedrijfsruimtes of winkels ontwikkeld.

Over de planning

 • Wat is de planning?

  De verwachting is dat de eerste woningen eind 2024 opgeleverd worden. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Zo moeten er nog knopen worden doorgehakt over de toegangswegen naar de nieuwe wijk, de precieze ontwerpen van de woningen en over hoe de openbare ruimte wordt ingericht. En het meest belangrijke en langstdurende is dat de bouwgrond gefaseerd voorbelast moet worden.

Over verkeer en ontsluitingswegen

 • Op welke manier kun je straks naar de nieuwe woningen toe komen met de auto, de fiets, te voet of met OV?

  Het toekomstig bewonersverkeer van het gehele plan wordt ontsloten via de bestaande wegenstructuur. Onderzoeken geven aan dat extra verkeer naar de nieuwe woningen weliswaar leidt meer verkeersdrukte op bepaalde straten, maar dat inpassing goed mogelijk is en de bestaande wegenstructuur het goed aankan. 

  Voor de woningen in het zuidelijk gedeelte (Provily) geldt dat hiervoor geen aparte ontsluiting op de provinciale weg komt. De nieuwe woningen op Slibkuil worden ontsloten via de Komarowlaan, in plaats van de brug over de Kerksloot. Over de Kerksloot komt wel een voetgangersbrug.

  We zullen zorgvuldig en specifiek aandacht geven aan de aanwezige verkeersdruk binnen de bestaande wijken.

 • Hoe zit het met de brug over de Kerksloot?

  In de oorspronkelijke tender was een brugduiker over de Kerksloot opgenomen. Een brugduiker bleek echter niet te voldoen aan het stedenbouwkundig ontwerp van de gemeente Zaanstad, waarna het ontwerp werd aangepast van een brugduiker naar een brug. 

  Geldende bestemminsplan 2013

  Volgens het geldende bestemmingsplan uit 2013 moet een brug voldoen aan een minimale doorvaarhoogte van 1,2 meter en staat het bestemmingsplan een maximale helling van het brugdek toe van 4%. Dit maximale hellingshoekpercentage heeft te maken met de toegankelijkheid voor minder valide personen. 

  Groen en Waterplan 2018

  Vervolgens heeft de gemeenteraad in 2018 het Groen en Waterplan vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat nieuwe bruggen over doorgaande vaarroutes een minimale hoogte van 1,5 meter moeten hebben. Een brug over de Kerksloot is daarmee onhaalbaar. Ook zijn door Arcadis schuine varianten onderzocht en niet geschikt bevonden. 

  De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

  • Er is geen goede verkeerskundige veilige aansluiting van de brug aan de Militaireweg te maken. Dit heeft te maken met de hoek en de hoogte waarop de schuine brug aansluiting moet vinden met de Militairweg.
  • Er ontstaat een niet wenselijke stedenbouwkundig situatie tussen het appartementsgebouw en de Kerksloot doordat de schuine brug hier dicht langs de appartementen komt te lopen.
  • Het past niet goed in het stedenbouwkundige karakter van de Kerksloot met haakse bruggen.


 • Waarom kan er geen brug over de Kerksloot komen, richting de Slibkuil?

  In de eerste tekeningen van de ontwikkelaar AM stond de brug over de Kerksloot ingetekend om de Slibkuil met de auto, de fiets of te voet te bereiken. Uit vervolgonderzoek bleek dat de brug te laag of te steil zou zijn. Ook bleek dat er weliswaar meer verkeer over de bestaande wegen zal komen, maar dat dit niet tot verkeersproblemen zal leiden. 

  Brug te laag of te steil: onderzoek naar varianten gedaan

  Toen de gemeente het plan van ontwikkelaar AM toetste, kwamen we  er achter dat een brug op deze smalle plek niet hoog genoeg kan zijn. Het Hoogheemraadschap zou er voor beheer en onderhoud niet meer onderdoor kunnen. Ook bleek het ruimtegebrek een knelpunt: de Kerksloot ligt vlak naast de Militaire weg. De beperkte ruimte zorgt ervoor dat de aansluiting van de brug op de walkant moeilijk is.

  Daarom zijn vervolgens meerdere varianten voor een brug onderzocht, waaronder schuine varianten. Uit deze variantenstudie bleek dat een brug op deze plek door het ruimtegebrek ofwel te laag ofwel te steil zou worden. Te laag is - zoals hierboven beschreven - een probleem voor het hoogheemraadschap. Te steil is gevaarlijk voor het verkeer.

  Verkeersonderzoek op de Komarowlaan en de Marslaan 

  Ook werd onderzocht hoe druk het verkeer op de Komarowlaan en de Marslaan nu is, en hoe druk het verkeer zou worden als er een brug komt.  

  • Uit dit onderzoek blijkt dat de er nu gemiddeld 40 voertuigen per etmaal door de Komarowlaan (Van Allenstraat) rijden. Met de bouw van ongeveer 43 woningen op de Slibkuil worden dit er ongeveer 380 per etmaal. Dit is natuurlijk een forse stijging ten opzichte van het huidige aantal, maar het zou niet tot verkeersproblemen moeten leiden.
  • Uit het onderzoek blijkt ook dat er nu ongeveer 650 motorvoertuigen per etmaal over de Marslaan rijden. Als er een brug zou komen over de Kerksloot, dan neemt de verkeersdrukte op de Marslaan toe tot ongeveer 1.000 tot 1.100 motorvoertuigen per etmaal. 

  Reactie van de buren

  De uitkomsten van de variantenstudie zijn aan de omwonenden gepresenteerd tijdens de brede burenoverleggen. De deelnemers aan de burenoverleggen hebben na de overleggen gezamenlijk een advies opgesteld. Uit dit advies blijkt dat een aantal omwonenden wel een brug over de Kerksloot wil, en een ander deel niet. De mening is vooral afhankelijk van waar men woont. 

 • Is de brug over de Kerksloot definitief van de baan?

  De verkeerskundig ambtenaar en het college van Burgemeester en Wethouders kiezen ervoor de brug niet mee te nemen in het ontwerp en de verdere uitwerking van het plan. De gemeenteraad is van deze keuze geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief. 

  Echter de daadwerkelijke en formele besluitvorming hierover vindt plaats bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Een besluit hierover kan namelijk alleen genomen worden door de gemeenteraad. Wij verwachten dat het bestemmingsplan eind van de zomer 2021 door ontwikkelaar AM wordt ingediend, zodat wij het vervolgens kunnen toetsen en in procedure brengen. 

  Kortom: de keuze is ambtelijk en door het college van BenW gemaakt, maar de gemeenteraad heeft de uiteindelijke beslisbevoegdheid bij het vaststellen van het bestemmingsplan.


 • Waarom kan er geen nieuwe weg (Sportlaan) komen naar Provily?

  In de eerste plannen tekende de ontwikkelaar AM een nieuwe ontsluitingsweg voor het Provily-gedeelte; de nieuw aan te leggen Sportlaan kwam in de tekeningen uit op de N8. Maar de Provincie liet aan de ontwikkelaar weten dat een ontsluiting via de nieuw aan te leggen Sportlaan ‘niet wenselijk’ is.  De veiligheid van het verkeer en de doorstroming van het verkeer op de N8 komen dan in gevaar, zegt de Provincie. Daarom verleent de provincie geen medewerking aan dit voorstel en komt er geen weg. 

  Verschillende meningen in de buurt

  Een deel van de buren wil wél een (nieuw aan te leggen) Sportlaan langs de sportvelden en een ander deel niet. Het verschil van mening zien we ook terug in de aangeboden petitie. Om de meningen van iedereen te horen en mee te wegen, is een aantal brede burenoverleggen georganiseerd.  

  Opnieuw met de provincie in gesprek: nieuwe Sportlaan op dit moment van de baan

  Na de burenoverleggen is de gemeente óók in gesprek gegaan met de Provincie over de nieuwe Sportlaan. Net als ontwikkelaar AM vroegen we of een verkeerskundige oplossing mogelijk was. De provincie heeft toen weer aangegeven dat zij niet meewerken aan een nieuwe ontsluitingsweg van de Eilanden van Hain via de Sportlaan. Dit betekent dat deze route vervalt en dat het verkeer naar de nieuwe Provily-wijk over de bestaande wegen moet gaan. 

  Mocht de maximumsnelheid van de N8 in de toekomst van 80 naar 50 km gaan, dan zou er eventueel toch nog een Sportlaan kunnen komen. Uiteraard moet dan goed onderzocht worden of deze aansluiting nodig én wenselijk is.

Over het betrekken van de buurt (participatie)
 

 • Hoe is de buurt betrokken bij de plannen?

  Ontwikkelaar AM houdt iedereen die dat wil met de website https://www.eilandenvanhain.nl/ op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook vertelt AM hier over de mogelijkheden om mee te denken over de plannen. En alle verslagen van bijeenkomsten van het burenoverleg zijn hier terug te lezen.

 • Wat doet de gemeente met de door de buurt aangegeven bezwaarpunten bij de uitvoering van het bouwplan?

  Afgesproken is dat de adviezen uit het Burenoverleg serieus worden gewogen. De veelheid aan onderwerpen, de diepgang en de samenhang tussen verschillende onderwerpen vraagt om een zorgvuldige afweging door de gemeente en om onderzoek voor zowel de gemeente als AM. 

  Daarbij kunnen er tegenstrijdige belangen zijn. Ook tussen het algemeen belang van de gebiedsontwikkeling en de individuele belangen. Die belangenafweging is een zaak van de gemeente en kan enige tijd in beslag nemen.

  In juni 2020 is een bijgewerkt plan gepresenteerd waar de belangrijkste wijzigingen in zijn opgenomen. Aan  de hand hiervan zijn, i.v.m. geldende coronamaatregelen, in kleiner comité gesprekken gevoerd met buurtbewoners. Ook tijdens deze gesprekken zijn er bezwaarpunten geuit. Omdat het ontwerpproces uitgaat van een uitwerking van ‘grof naar fijn’, kan in dit stadium niet op alle ingebrachte punten antwoordt gegeven worden, maar de ingebrachte bezwaarpunten worden meegewogen in het verdere ontwerpproces.


 • Hoe ziet het participatietraject er tot nu toe uit? En welke momenten volgen nog?

  Tijdlijn: 

  Bewonersvereniging besliste mee in aanbesteding (2018)

  Wij vinden het als gemeente belangrijk om in een vroeg stadium geïnteresseerden, omwonenden, partners en andere belanghebbenden mee te laten denken over de toekomstige woonlocatie, de woningontwerpen en woonsferen. Wij hebben daartoe het initiatief genomen door tijdens de aanbesteding een bewonersvertegenwoordiging mee te laten beslissen in de selectie van de winnaar. Na een selectieprocedure koos de gemeente Zaanstad voor het plan van AM.

  September 2019: start breed Burenoverleg

  De gemeente heeft met ontwikkelaar AM in het najaar van 2019 een aantal bijeenkomsten georganiseerd in een breed Burenoverleg. Hierin waren bewoners van alle omliggende buurten, de scholen, de sportvereniging en scouting vertegenwoordigd.

  In het Burenoverleg is gesproken over het verkeer van en naar de nieuwe wijk, routes voor bouwverkeer, zandophoging, grondwaterhuishouding, natuur, recreatieve routes en erfgoed. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vindt u hier.

  Afgesproken is dat de adviezen uit het Burenoverleg serieus worden gewogen. De veelheid aan onderwerpen, de diepgang en de samenhang tussen verschillende onderwerpen vraagt om een zorgvuldige afweging door de gemeente en om onderzoek voor zowel de gemeente als AM. Daarbij kan een rol spelen dat er tegenstrijdige belangen zijn, ook tussen het algemeen belang van de gebiedsontwikkeling en de individuele belangen. Die belangenafweging is een zaak van de gemeente en kan enige tijd in beslag nemen.

  Februari 2020: Eindadvies van buren aan gemeente en AM

  Er is door de deelnemers aan het Burenoverleg een eindadvies opgesteld wat is aangeboden aan AM en de gemeente. Het bovengenoemde eindadvies vindt u hier: Verslagen van bijeenkomsten - Eilanden van Hain - Krommenie 

  Juli 2020: Aangepast plan

  AM en de gemeente hebben samen intensief onderzocht of de adviezen uit het eindadvies verwerkt konden worden in aanpassingen van het plan. Alle adviezen zijn serieus afgewogen. Na dit onderzoek heeft AM, in samenspraak met gemeente Zaanstad, de plannen voor de Eilanden van Hain verder uitgewerkt . Daarbij is ook rekening gehouden met onder meer technische (on-)mogelijkheden van de provincie, gemeente en het hoogheemraadschap en met juridische en financiële aspecten. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen. 

  Wat is er aangepast?
  De belangrijkste wijziging in het plan is dat een doorvaartmogelijkheid vanuit Provily via de Busch naar het omliggend water (Zuiderham) niet wordt gemaakt. Het laten vervallen van deze doorvaart was het meest vérstrekkende advies uit het burenoverleg. Door deze aanpassing wijzigen ook de huidige waterpeilen minimaal. Daarnaast zijn op verschillende plekken aanpassingen doorgevoerd in de verkaveling. Hierdoor worden de groene randen, het landschappelijk karakter en het dijkprofiel behouden en/of geaccentueerd en de afstand tot een aantal bestaande woningen vergroot. Op deze plankaart kunt u zien welke aanpassingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Wel blijft het mogelijk dat het uiteindelijke plan op onderdelen in de uitwerking nog iets afwijkt, omdat het ontwerpproces nog niet is afgerond.

  Wat is er niet aangepast
  Niet alle adviezen zijn overgenomen. In het document ‘Reactie op Eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain’ wordt per gegeven advies toegelicht waarom een advies (gedeeltelijk) wel of niet is overgenomen. 

  Hoe nu verder?

  Doorvaart
  Het vervallen van de doorvaart van Provily naar de Zuiderham is op 30 juni jl. in het College van B&W van de gemeente Zaanstad vastgesteld. Daarna is de gemeenteraad geïnformeerd en tegelijkertijd hebben de deelnemers aan het burenoverleg de informatie per e-mail ontvangen. 

  De komende maanden wordt toegewerkt naar het ontwerp bestemmingsplan, die naar verwachting einde zomer 2021 door AM wordt ingediend en kan worden getoetst. 

  Dan start ook het proces waarin de formele procedure gaat lopen. De procedure heeft een formele inspraak waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend en daarna in bezwaar en/of beroep kan worden gegaan. Daarnaast zullen er ook verschillende vergunningen aangevraagd moeten worden. Ook bij deze vergunningen zijn het indienen van zienswijzen en bezwaar en/of beroep mogelijk.Over de bouwlocatie

 • Wat is de route voor het zandtransport en het bouwverkeer naar de woningbouwlocatie?

  De route voor zandtransport en bouwverkeer richting Slibkuil en Provily is als volgt:

  • N8
  • Rosariumlaan
  • Zilverschoonlaan
  • Ruimtevaartlaan
  • Neptunuslaan
  • Uranuslaan

  Vanaf daar gaat het:

  • Bouwverkeer naar Slibkuil over de Marslaan (tot Sporting), de Militaire weg en de tijdelijke brug over Kerksloot
  • Bouwverkeer naar Provily gaat daarna over de Marslaan (tot Sporting)


 • Hoe is de route voor het zandtransport en bouwverkeer gekozen?

  Voor de voorbelasting wordt zand aangebracht. Voor het vervoer van dat zand naar de bouwlocatie zijn verschillende opties besproken tijdens de burenoverleggen. In het eindadvies van de burenoverleggen zijn opties voorgedragen. Genoemd werden bijvoorbeeld een tijdelijke bouwweg vanaf de N203, transport via de Busch of transportbanden. Zie bijlage 2 van Bijlage 3: Reactie op eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain.pdf.

  De voorstellen uit het burenadvies zijn meegenomen door de ontwikkelaar bij de afweging van de routes voor het bouwverkeer. Hierbij is vooral gekeken naar de wens om de route zo kort mogelijk over bestaande wegen te laten gaan.

  Na onderzoek van de voorstellen is gekozen voor de veiligste route. Zie onderstaande afbeelding. Dit is niet de kortste route, omdat die het onveiligst is door de ligging van scholen, sportclub en smalle woonstraten.

  Route bouwlocatie Eilanden van Hain

  De komende tijd gaan wij kijken of er nog optimalisatiemogelijkheden zijn voor de route van het bouwverkeer. Ook kijken we of de voorbelasting in fases kan worden gedaan, zodat het aangebrachte zand op de locatie van de eerste fase hergebruikt kan worden op een andere plek. Hierdoor zou minder zandtransport door Krommenie nodig zijn.

 • Waarom kan de brug over de Kerksloot niet blijven liggen?

  De tijdelijke (ponton)brug over de Kerksloot voldoet niet aan de doorvaarthoogte die geldt voor definitieve bruggen.


  Lees ook de vragen en antwoorden onder het kopje 'Over verkeer en onsluitingswegen'.

 • Wat is het bouwrijp maken van de locatie (voorbelasting / zetting)?

  Omdat de huidige draagkracht van de grond slecht is, legt de ontwikkelaar een laag zand over de bouwlocatie heen. Dat heet voorbelasten met zand. Het aanbrengen van deze zandlaag zal ongeveer 2 tot 3 maanden duren, afhankelijk van de snelheid van de zetting. Nadat het zand is aangebracht zal er een periode van zetting plaatsvinden. Dit zal ongeveer 1 jaar duren. Tijdens deze periode zal er geen zandtransport plaatsvinden.

 • Wat zijn de effecten van het bouwrijp maken (voorbelasting / zetting)?

  Voorbelasting van een terrein kan van invloed zijn op gronden of gebouwen die er naast liggen. Hoe ver het effect reikt, verschilt van enkele meters tot tientallen meters vanaf het terrein dat wordt voorbelast.

  De ontwikkelaar is op dit moment bezig met het opstellen van het geotechnisch onderzoek.

  In dat onderzoek staat de invloed van de voorbelasting op de omgeving. De gemeente stelt de voorwaarden en wordt betrokken bij het onderzoek.

  Eén van die voorwaarden is het opstellen van een monitoringsplan, dat wordt opgesteld als de uitvoeringswijze is bepaald. In dit plan staat hoe tijdens de uitvoering wordt gecontroleerd of de aannamen en berekeningen uit het geotechnisch advies kloppen. Het monitoringsplan voorziet bijvoorbeeld in meetpunten die de werkelijke zetting meten. Als blijkt dat de meetwaarden afwijken van de prognose, dan worden er in de uitvoering aanpassingen gedaan om invloed op de omgeving te voorkomen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl