Zaankwartier/Meneba

Meneba wordt Zaankwartier: nieuw levendig woon-werkgebied 


De voormalige meelfabriek in Wormerveer kent een lange geschiedenis. De eerste bebouwing dateert uit 1858 en in de loop der jaren is de fabriek uitgegroeid tot een kenmerkend industrieel complex met een mix van monumentale en nieuwe gebouwen. Meneba gaat een nieuwe tijdsfase in met een gewijzigd gebruik. 

Bestemmingsplan ‘Zaankwartier en omgeving’ vastgesteld door de raad. 

Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zaankwartier en omgeving’ vastgesteld
 
Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid van een grote transformatie van het oude industrieel complex van Meneba naar een stedelijke omgeving waar kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan naar het inpassen van woningen in een bestaand bedrijventerrein. Met omliggende bedrijven is overleg gevoerd om mogelijke hinder, en dan met name door geluid, te voorkomen. Een aantal bedrijven wordt in milieucategorie teruggeschaald. Dit gaat niet ten kosten van de huidige bedrijfsvoering. Voor sommige bedrijven worden geluidsmaatregelen getroffen. Ontwikkelaar en gemeente hebben veel overleg gevoerd met de bedrijven om tot overeenstemming te komen. Er is nu sprake van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat.

Er zijn ook een aantal zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de zogenaamde Nota van Zienswijzen en daarmee is getracht de bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Groen en openbare ruimte

De openbare ruimte wordt onderverdeeld in verschillende zones: het centrale plein, de groene buitenruimte met de laagbouwwoningen en de industriële strip langs de Zaan. Het hart ligt straks ten westen van de Nieuwe Vlijt en het Ketelhuis. Voetgangers kunnen hier vrijuit bewegen, de auto is hier te gast. Klimaatadaptatie komt in allerlei aspecten terug. Het hele gebied wordt zo groen mogelijk ingericht en er wordt veel rekening gehouden met de waterbalans, zoals met wadi’s en vertraagde afvoer. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, er komen schaduwrijke plekken en ten minste  20% van het openbare gebied krijgt een kroonbedekking van bomen. Een deel van de daken en gevels krijgt een tweede functie zoals zonnepanelen op de daken en groene daken en gevels. Parkeren wordt voldoende gefaciliteerd in twee parkeergarages en in de openbare ruimte van het gebied. Hierin zullen ook voorzieningen komen voor deelmobiliteit, zoals deelauto’s.

Eerdere stappen

Oktober 2019 hebben de gemeente Zaanstad en de coöperatie De Vlijt, eigenaar van het complex,  een anterieure overeenkomst getekend voor herontwikkeling van het complex. 

Eind november 2021 is het Beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld. Begin februari 2022 is het Stedenbouwkundig_plan vastgesteld door het college. Het ontwerp Bestemmingsplan heeft van 15 februari 2022 tot en met 29 maart 2022 ter inzage gelegen. In dit plan staan de uitgangspunten voor de bouw van verschillende soorten woningen met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Op 21 juni 2022 heeft het college het bestemmingsplan ‘Zaankwartier en omgeving’ goedgekeurd. Op 14 juli 2022 is het plan vastgesteld door de raad.

Draagvlak

Onder zowel omwonenden als bedrijven is een enquête uitgevoerd om inzicht te krijgen in behoeftes, wensen en ideeën. Ook zijn er twee denktanksessies georganiseerd en een digitale informatieavond. Uit de reacties blijkt een breed draagvlak voor de herontwikkeling. Omdat er woningen worden gerealiseerd in het bestaande bedrijventerrein Noorderveld, hebben verkeer en milieucontouren, met name geluid, onze grote aandacht. Voor ondernemers en gemeente is bereikbaarheid en toekomstzekerheid van de bedrijven van groot belang en hierover blijft de gemeente ook de komende tijd met hen in gesprek.

Bent u benieuwd naar de manier waarop er is meegedacht voor het project? Hier vindt u de documentatie van de participatie.

Stukje geschiedenis

De meelfabriek Meneba, in 1765 opgericht als Wessanen van der Laan, behoort tot het collectieve geheugen van de Zaanstreek. Veel Zaankanters hebben hier gewerkt. Sinds de oprichting groeide het terrein uit van een reeks molens aan de Zaan tot een indrukwekkende set aan bedrijfsgebouwen. De bijzondere opbouw van het complex is daar getuige van: het terrein is een collectie van grotere en kleinere gebouwen uit verschillende perioden, van compacte bakstenen en pakhuizen tot grootschalige silo’s die hoog boven het vlakke landschap uitsteken. De typische blikvangers van het industriële complex blijven behouden. Denk aan de Oude Vlijt (1898), de Nieuwe Vlijt (1911), een deel van de ketelhuizen en machinekamer en silo America. Dat is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.

Dit projectgebied is onderdeel van de visie van MAAK.Zaanstad van de Gemeente Zaanstad en sluit aan bij de nieuwbouwprojecten in de omgeving.
Blijf op de hoogte

Sinds 2020 is coöperatie De Vlijt eigenaar van dit gebied. Zij vinden het belangrijk om de ontwikkeling met aandacht voor de omgeving uit te voeren. Daarom houden ze u graag via een nieuwsbrief op de hoogte van de werkzaamheden en ontwikkelingen in het gebied. Wilt u deze nieuwsbrieven ontvangen en zo op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.bouwzaankwartier.nl.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Woont of werkt u in de omgeving en wilt u op de hoogte blijven van (voorbereidende) werkzaamheden en mogelijke verkeersmaatregelen? Kijk dan op de website:
Vlasblomweg e.o. - Buitengewoon Zaanstad

Laatste nieuws

198 sociale huurappartementen voor Zaankwartier

Illustratie van het Zaankwartier

Illustratie Zaankwartier in Wormerveer

Illustratie Zaankwartier vanuit de lucht


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl