Witte de With en omgeving

Parteon dient initiatief in voor sloop-nieuwbouw


Parteon wil graag samenwerken met de gemeente aan een sloop-nieuwbouwplan aan de Witte de Withstraat e.o. in Wormerveer. De gemeente heeft hiervoor een startnotitie geschreven.  

Op donderdag 22 september 2022 is de startnotitie Witte de Withstraat e.o. vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente gaat samenwerken met Parteon om hun initiatief zo goed mogelijk vorm te geven op de locatie. Parteon wil graag nieuwbouw en ook meer woningen terugbouwen dan de 60 woningen die er nu staan.

De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met Parteon en de omgeving om een eerste ontwerp te maken. Parteon gaat in gesprek met de huidige bewoners van de complexen om te zorgen dat deze bewoners een mooie nieuwe woning vinden en eventueel kunnen terugkeren wanneer zij dit willen.

De complexen van Parteon aan de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord met als bouwjaar rond 1958 verkeren in slechte staat en voldoen niet meer aan de woonwensen van de huidige tijd. De complexen hebben cultuurhistorische waarden maar hebben geen monumentale status. Middels een startnotitie wordt het college en de raad vroegtijdig geïnformeerd over dit initiatief, de Raad aan de Voorkant. Het betreft hier een cultuurhistorisch behoudenswaardig complex. Het initiatief van sloop-nieuwbouw en verdichting valt buiten het bestemmingsplan. Het betreft een grote ruimtelijk ontwikkeling en het heeft impact op de bewoners en omgeving.

Eerste reacties positief richting sloop-nieuwbouw

In eerdere communicatie rondom de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt is aangegeven dat Parteon de wens heeft de complexen aan de Witte de Withstraat en omgeving te vervangen en hier mogelijkheden ziet om meer woningen terug te bouwen. In september 2021 heeft Parteon een informatiemarkt georganiseerd om de eerste reacties te peilen. De reacties waren daar vooral positief richting sloop-nieuwbouw en richting de kansen om kwalitatieve woningen terug te bouwen waar de doelgroep, senioren, goed kan wonen.

Uit een gesprek met de bewonerscommissie Zeehelden-Bloemenbuurt wordt duidelijk dat zij het nut en de noodzaak zien van sloop-nieuwbouw van de locatie, en hebben zij vooral behoefte aan duidelijkheid en snelheid.

Dit alles betreft een eerste peiling waarbij gezegd moet worden dat nog niet alle bewoners zijn gehoord.

Uitgangspunten

De uitgangspunten die meegenomen worden in de volgende fase zijn als volgt:

 • Voor het stedenbouwkundig model dient samenhang met de opzet en uitstraling van de omliggende buurt en wijk gezocht te worden.
 • Aandacht voor de kleinschaligheid van de bouwvolumes en de architectonische eenheid van de gebouwen. En daarbij de strakke maar verfijnde architectonische vormgeving.
 • Behoud van groene, brede openbare strook langs het water (oever) en de groene semi publieke tussenruimtes.
 • Behouden van de zichtlijnen vanuit de Zeeheldenbuurt naar het water (de Koksloot).
 • Creëren van kwalitatieve hoogwaardige groen- en hofjesstructuur, met name om de sociale cohesie te behouden en te versterken.
 • In de ontwerpopgave de cultuurhistorie als inspiratie en aangrijpingspunt laten dienen om op deze plek een vernieuwende ontwikkeling te maken.
 • Een goede bereikbaarheid van woningen, specifiek ook voor de hulpdiensten.
 • Bij verdichting de aanvullende parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen en fietsparkeren en bergingen worden in de hoofdmassa opgenomen.
 • Aanvullende parkeeropgaven (e-bike oplaadpunten, scootmobielvoorzieningen, etc). mogen geen afbreuk doen aan de stedenbouwkundige opzet, verrommeling wordt voorkomen.
 • Tenminste 60 levensloopbestendige woningen voor de doelgroep senioren van rond de 70m2 terug bouwen in het complex.
 • Het plan dient te voldoen aan de wettelijke, regionale en gemeentelijke eisen en normen, inclusief klimaatneutraal en klimaatadaptief - en natuurinclusief bouwen.

Communicatie en participatieproces 

Zaanstad maken we samen. Daarom hebben de gemeente en Parteon naar elkaar uitgesproken dat er nauw samengewerkt gaat worden om het participatieproces vorm te geven en te doorlopen. De verantwoordelijkheid voor de communicatie en participatie ligt bij Parteon. Het participatieproces wordt opgestart nadat deze startnotitie wordt vastgesteld en de intentieovereenkomst is getekend.

Uitgangspunten voor het communicatie- en participatieproces zijn:

 • De bewoners informeren over de behandeling van deze startnotitie in de raad.
 • Gezamenlijk optreden van Parteon en de gemeente in het opzetten van de participatie met als verantwoordelijke Parteon. Het Zaans Participatieprotocol blijft het uitgangspunt:

  Stap 1: omgeving in beeld.
  Om de omgeving in kaart te brengen maakt Parteon in samenwerking met de gemeente een analyse van de belanghebbenden en hun belangen.

  Stap 2: ga in gesprek en maak goede afspraken
  Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek wordt na vaststelling van de startnotitie een bewonersavond georganiseerd voor bewoners en omwonenden over de start van het project. Het doel van de avond is de aanwezigen te informeren over het planproces en het participatieproces. Specifiek doel is ook toe te lichten waarom er is gekozen voor sloop-nieuwbouw en verdichting. Er wordt ook een oproep gedaan voor een klankbordgroep zodat de bewoners samen met de huidige bewonerscommissie mee kunnen denken over de planuitwerking. De informatie en oproep wordt ook via de projectenpagina van Parteon en MAAK.Noord gedeeld.
  Samen met de bewonerscommissie en de klankbordgroep gaan we aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek en het Ruimtelijk Programma van Eisen.
  Tijdens een tweede algemene bijeenkomst wordt het concept Ruimtelijk Programma van Eisen gepresenteerd aan zoveel mogelijk bewoners en omwonenden. Reacties en adviezen worden dan opgehaald (trede 3 Adviseren).

  Stap 3: delen, uitwerken en toetsenReacties en adviezen worden in drie kolommen verwerkt, zodat bij elke reactie staat aangegeven of de reactie is verwerkt en zo ja hoe. Als een reactie niet wordt verwerkt staat aangegeven waarom dit niet is gebeurd.

  Stap 4: eventuele aanpassing Naar aanleiding van stap 3 kunnen we de plannen aanpassen en zullen we dit weer delen met de belanghebbenden.

Na het vaststellen van het RPvE wordt verder gewerkt aan een definitief ontwerp wordt de juridisch planologische procedure doorlopen. Ook in deze fase wordt afgestemd met de klankbordgroep en bewonerscommissie.

Democratische waarden

Het is belangrijk dat een participatieproces bijdraagt aan een democratische besluitvorming. Het proces moet dan ook democratisch ingericht zijn. Bij de participatie voor de volgende fase, het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het Ruimtelijk programma van eisen, is dat ons uitgangspunt en dat doen we als volgt:

 • Alle belanghebbenden worden uitgenodigd voor het participatieproces. Dat doen we zoveel mogelijk met de bestaande communicatiemiddelen van MAAK.Noord en Zaanstad.
 • We zorgen dat het proces voor iedereen toegankelijk is: iedereen kan meedoen.
 • De uitkomst van het participatietraject wordt gedeeld met de deelnemers en alle belanghebbenden en bestuurders.
 • Parteon hanteert een sociaal plan op basis van de Kadersafspraken voor de verhuizing van haar bewoners. Naast deze afspraken, gaan we in gesprek met de bewoners over hun wensen m.b.t. de nieuwbouw. Bewoners hebben recht op terugkeer, voorwaarden voor terugkeer worden in overleg met de bewonerscommissie opgenomen in het sociaal plan.
 • Aanbevolen wordt een architect te selecteren die werkt met respect voor de bestaande stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden en met respect voor de wensen van de bestaande en toekomstige bewoners/doelgroep.
 • Het college en de raad wordt bij het vaststellen van het RPvE ook geïnformeerd over de participatie via een participatiedocument.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, neem contact op met MAAK.Noord via maaknoord@zaanstad.nl of via het algemene nummer 14 075 en vraag naar Martine van Gerven.


Meer informatie


Bent u huurder van een woning hier of bent u geïnteresseerd in het project, kijk dan op de site van Parteon:
de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord (parteon.nl)


Documenten


Bewonersbrief startnotitie Witte de with juli 2022

Startnotitie Witte de With juli 2022

Uitnodiging omwonenden november 2022.pdf

Verslag input bewoners en omwonenden december 2022.pdf

Luchtfoto Witte de Withstraat en omstreken

Luchtfoto Witte de Withstraat en omstrekenLuchtfoto's van de locatie Witte de Withstraat en omstreken. Door op de afbeelding te klikken worden deze vergroot.

Complexen aan de Witte de Withstraat en omgeving

Complexen aan de Witte de Withstraat en omgevingHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl