Lint Krommenie

Een nieuw bestemmingsplan voor dorpslint Krommenie

Zaanstad werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het dorpslint van Krommenie. Met het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente het historische dorpslint beter beschermen. Het dorpslint bestaat uit De Vlusch, de Noorder- en Zuiderhoofdstraat en het Vlietsend. In het huidige bestemmingsplan zijn in deze straten bouwvolumes toegestaan die niet passen bij het kleinschalige karakter. De gemeente wil verdere aantasting van de historisch waardevolle lintbebouwing voorkomen.

Uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Bekijk ook het Raadsbesluit en de bekendmaking in het gemeenteblad van 4 mei op deze pagina.

  • De bestaande hoofdbebouwing wordt leidend;
  • Per perceel worden bouwvlakken ingetekend op basis van de bestaande hoofdbebouwing;
  • Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de bouwvlakken;
  • Hoofdgebouwen die al op het achtererfgebied bestaan, worden met een bouwvlak ingetekend;
  • Nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan aan het lint/de straat, bijgebouwen staan aan de achterzijde van het perceel;
  • In de bouwvlakken worden voorgevellijnen en verspringingen in de gevelwand ten opzichte van de straat (inverdan) vastgelegd;
  • Bij hoofdgebouwen die inverdan gebouwd zijn, wordt de strook tussen straat en hoofdgebouw als Tuin bestemd, in die strook is parkeren van auto’s niet toegestaan, met uitzondering van de situaties die, voor het intrekken van het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie en het vaststellen van de nieuwe uitgangspunten van het bestemmingsplan, bij de gemeente bekend zijn als parkeerplekken;
  • Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd;
  • Bestaande goot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd;
  • In het achtererfgebied wordt in een strook langs de Durgsloot geen nieuwe bebouwing toestaan (geen hoofd- en geen bijgebouwen), uitsluitend vergunningvrije bouwwerken worden toegestaan.
Participatie

Bij het besluit van 21 april 2022 heeft de raad een amendement aangenomen. Daarin staat dat met projectontwikkelaars, bewoners, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden wordt besproken welke ruimte er in het nieuwe bestemmingsplan zou moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen in het lint.

In de eerste participatiebijeenkomst op 2 juni 2022 zijn ideeën voor het nieuwe bestemmingsplan opgehaald. In werkgroepen hebben bewoners, eigenaren en winkeliers meegedacht over welke ruimte er in het nieuwe bestemmingsplan zou moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen. In de tweede participatiebijeenkomst, op 26 september 2022, is het voorontwerp van het bestemmingsplan gepresenteerd. De uiteenlopende belangen kwamen in beide bijeenkomsten duidelijk naar voren.

Daarnaast zijn tijdens een fietstocht op 4 juni 2022 langs cultuurhistorische waardevolle plekken de uitgangspunten voor het bestemmingsplan besproken en aan de hand van concrete voorbeelden ter plekke toegelicht. Tijdens de Expeditie Zaanstad Noord op 10 september 2022 was er in een marktkraam in de Zuiderhoofdstraat informatie beschikbaar over de cultuurhistorische waarden van het dorpslint en konden belangstellenden vragen stellen over de bestemmingsplanprocedure.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 23 maart tot en met 3 mei 2023 is het mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.

Na de terinzagelegging en beantwoording van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Inloopavond 3 april 2023

Op 3 april is er een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gebouw van Speeltuinvereniging "Blok", Doctor Kuijperkade 5, Krommenie. U kunt daar de stukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl