Lint Krommenie

Een nieuw bestemmingsplan voor dorpslint Krommenie

Zaanstad werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het dorpslint van Krommenie. Met het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente het historische dorpslint beter beschermen. Het dorpslint bestaat uit De Vlusch, de Noorder- en Zuiderhoofdstraat en het Vlietsend. In het huidige bestemmingsplan zijn in deze straten bouwvolumes toegestaan die niet passen bij het kleinschalige karakter. De gemeente wil verdere aantasting van de historisch waardevolle lintbebouwing voorkomen.

Uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Bekijk ook het Raadsbesluit en de bekendmaking in het gemeenteblad van 4 mei op deze pagina.

  • De bestaande hoofdbebouwing wordt leidend;
  • Per perceel worden bouwvlakken ingetekend op basis van de bestaande hoofdbebouwing;
  • Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de bouwvlakken;
  • Hoofdgebouwen die al op het achtererfgebied bestaan, worden met een bouwvlak ingetekend;
  • Nieuwe hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan aan het lint/de straat, bijgebouwen staan aan de achterzijde van het perceel;
  • In de bouwvlakken worden voorgevellijnen en verspringingen in de gevelwand ten opzichte van de straat (inverdan) vastgelegd;
  • Bij hoofdgebouwen die inverdan gebouwd zijn, wordt de strook tussen straat en hoofdgebouw als Tuin bestemd, in die strook is parkeren van auto’s niet toegestaan, met uitzondering van de situaties die, voor het intrekken van het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie en het vaststellen van de nieuwe uitgangspunten van het bestemmingsplan, bij de gemeente bekend zijn als parkeerplekken;
  • Bestaande bouwhoogtes worden vastgelegd;
  • Bestaande goot- en nokhoogtes van kappen worden vastgelegd;
  • In het achtererfgebied wordt in een strook langs de Durgsloot geen nieuwe bebouwing toestaan (geen hoofd- en geen bijgebouwen), uitsluitend vergunningvrije bouwwerken worden toegestaan.Voorbereidingsbesluit ingetrokken

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad ook besloten om het voorbereidingsbesluit “Lint Krommenie” (vastgesteld op 27 mei 2021) in te trekken. Daardoor is het huidige bestemmingsplan “Krommenie” uit 2013 het toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen. 

Participatie

Bij het besluit van 21 april 2022 heeft de raad een amendement aangenomen. Daarin staat dat met projectontwikkelaars, bewoners, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden wordt besproken welke ruimte er in het nieuwe bestemmingsplan zou moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen in het lint. Deze gesprekken kunnen nog leiden tot wijziging van de uitgangspunten voor het definitieve bestemmingsplan

De eerste participatiebijeenkomst heeft plaats gevonden op donderdag 2 juni 2022 in de Vermaning. U vindt de uitnodiging, presentatie en het verslag op deze pagina onder het kopje Documenten en verslagen.

Komende maanden: uitwerken van het bestemmingsplan en tweede participatiebijeenkomst

De eerste participatiebijeenkomst heeft veel ideeën opgeleverd. Na de zomervakantie volgt een tweede bijeenkomst. Dan laten we zien welke ideeën we hebben overgenomen en hoe we die gaan verwerken in het nieuwe bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan eind 2022 af kan zijn en vanaf december ter inzage ligt. Op dat moment kunt u een zienswijze geven.

Na de ter inzagelegging en beantwoording van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl