Eilanden van Hain

Eilanden van Hain

In Krommenie, tussen de Marslaan en de veenstromen Zuiderham en Noorderham, komen de Eilanden van Hain. Een bijzonder woongebied. De Eilanden van Hain zijn volledig verweven met het omringende water, waardoor je overal het eilandgevoel ervaart. Je woont aan het water of bent er zo.  Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen.

Luchtfoto van Provily terrein en Slibkuil terrein, de nieuwe bouwlocatie voor Eilanden van Hain in Krommenie

Voortgang nieuwbouwlocatie

2019 en begin 2020: burenoverleggen en aanpassing van het ontwerp

In het najaar van 2019 zijn er vijf grote burenoverleggen geweest rondom specifieke onderwerpen. De deelnemers aan de burenoverleggen hebben begin 2020 een advies aan de gemeente en ontwikkelaar gegeven. Een aantal van die adviezen zijn overgenomen in het bijgewerkte ontwerp door de ontwikkelaar dat op 1 juli 2020 bekend werd. 

September 2020: toelichting op het plan in kleine groepen

De bedoeling was een informatieavond voor de hele buurt te organiseren over het nieuwe plan. Dat was door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Daarom is in september 2020 in vier kleine groepen een persoonlijke toelichting gegeven aan omwonenden die daar behoefte aan hadden. Uit de gesprekken bleek dat er drie onderwerpen zijn die omwonenden nog zorgen baren en nog onderwerp van discussie zijn: 

  1. Ontsluiting Eilanden van Hain: hoe wordt de nieuwe wijk bereikbaar 
  2. Grond klaar maken voor bouwwerkzaamheden of Het bouwrijp maken van de locatie. 
  3. Bouwverkeer.

Onderzoeken en verder uitwerken van het plan

In de voorgaande maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend.  In het najaar van 2021 wil de ontwikkelaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen. Dit valt te lezen in  de Raadsinformatiebrief van 18 mei 2021.

U leest de hele tekst in onderstaande documenten.
Raadsinformatiebrief: Voortgang nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain in Krommenie.pdf
Bijlage 1 Onderzochte alternatieven ontsluiting Slibkuil.pdf
Bijlage 2 Notitie variantenstudie Slibkuil Provily.pdf
Bijlage 3 Reactie op eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain.pdf

Najaar 2021: Petitie

In het najaar van 2021 is de petitie ‘ontsluiting Eilanden van Hain’ ingediend bij de gemeente. De petitie is door 1.200 mensen ondertekend. Er staan adviezen in voor de gemeente over de bouwroute, een extra ontsluiting op de Provinciale weg N203 en een brug over de Kerksloot voor de bereikbaarheid van het Slibkuil-gedeelte.

Zomer 2022:  Mobiliteitsplan Noord en motie bouwverkeer

Naar aanleiding van de petitie is de extra ontsluiting op de N203 als ambitie opgenomen in het Mobiliteitsplan Noord. Het Mobiliteitsplan Noord is in juli 2022 vastgesteld. Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan Noord in de gemeenteraad is daarnaast een motie ingediend over het bouwverkeer van de Eilanden van Hain.

In deze motie wordt gevraagd of het mogelijk is het bouwverkeer niet door geheel Krommenie-West te laten rijden. Naar aanleiding van deze motie zijn we in gesprek gegaan met de Provincie over de mogelijkheden voor een tijdelijke bouwweg die direct aansluit op de N203. Op die manier hoeft het bouwverkeer niet door geheel Krommenie-West te rijden. Lees ook de brief aan de omwonenden van de Marslaan: Informatiebrief bouwweg N203 - Marslaan.docx

Najaar 2022: Second opinion onderzoek naar de mogelijkheid van een brug over de Kerksloot naar de Eilanden van Hain

Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan Noord in de gemeenteraad is toegezegd dat er opnieuw wordt gekeken naar de conclusies over de verkeerstechnische en –veilige aansluiting van een brug over de Kerksloot. Dat wordt gedaan in een second opinion onderzoek. Er wordt een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt van de mogelijkheden van een brug en aansluitende wegen op de twee routes (een route met en een route zonder brug). Direct omwonenden werden over deze route geïnformeerd en naar hun mening gevraagd. De reacties zijn gebruikt voor de verkeersveiligheidsanalyse.

Kijk ook bij veelgestelde vragen, ook met betrekking tot het second opinion onderzoek.

1 december 2022 tot en met 11 januari 2023: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Om de Eilanden van Hain op deze plek te kunnen bouwen is er een bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan staat wat er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan waar woningen, tuinen of parkeerplaatsen gebouwd mogen worden. Ook staat er in een bestemmingsplan hoe hoog een gebouw mag worden en nog veel meer. In de periode van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.  

Voorjaar en zomer 2023 

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal zienswijzen ingediend. Deze zijn in het voorjaar beantwoord en indien van toepassing verwerkt in het bestemmingsplan 'Eilanden van Hain'.  Vervolgens is het aangepaste bestemmingsplan door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 20 juni 2023. Op 20 juli is het bestemmingsplan 'Eilanden van Hain' vastgesteld door de gemeenteraad. 

In het voorjaar is ook de second opinion afgerond. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het project Eilanden van Hain? Mogelijk is uw vraag al eens gesteld en beantwoord. Via onderstaande link komt u bij een overzicht van vragen en antwoorden over het project. 

Vragen en antwoorden Eilanden van Hain

Heeft u een andere vraag over de ontwikkeling? Neem dan contact op met procesmanager Daisy van Kan van de gemeente Zaanstad.

Stuur Daisy een e-mail


Planning en ontwikkeling

Meer weten over de planning van het project, het burenoverleg rond deze ontwikkeling of interesse in een nieuwsbrief? Neem een kijkje op de site van ontwikkelaar AM.

Naar de site van AM over de Eilanden van Hain


Illustratieschets straatbeeld nieuwbouwproject Eilanden van Hain.

Illustratie van nieuwbouwproject Eilanden van Hain

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl