Durghorst

Plannen nieuwbouw

In Zaanstad hebben we een groot woningtekort voor alle woningzoekenden. Alle Zaankanters verdienen een eerlijke kans op een passende en betaalbare woning. Daarom moeten er in de komende jaren in heel Zaanstad 20.000 woningen bij komen. We willen zorgen voor een divers woningaanbod voor elke portemonnee. Daar horen ook goede culturele en maatschappelijke voorzieningen bij.

Woningcorporatie Parteon en gemeente Zaanstad maken daarom een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Met het realiseren van Durghorst fase 2 wordt het Durghorstplantsoen als het ware “afgemaakt”.

Woningen, buurtcentrum en cultuurzaal

Op de plek van het voormalige verpleeghuis komt nieuwbouw. Het plan gaat uit ongeveer 44 levensloopbestendige huurwoningen. Parteon gaat de woningen verhuren. Daarnaast bestaat het plan uit het realiseren van een cultureel-maatschappelijke voorziening. De gemeente wordt eigenaar van deze voorziening. Stichting De Pelikaan huurt deze voorziening van de gemeente als vervangende huisvesting van het buurtcentrum aan de Kervelstraat.

In 2019 is onderzoek gedaan om het aanbod van culturele en maatschappelijke voorzieningen in

Zaanstad Noord te versterken. Daaruit is onder andere gebleken dat de locatie Durghorstplantsoen, in combinatie met de woningbouwplannen van Parteon, het meest geschikt is voor een nieuw buurtcentrum met een cultuurzaal in Krommenie.

In april 2021 is een eerste impressie van het plan gepresenteerd aan de omgeving waarop veel weerstand was. Na de zomer zijn de uitgangspunten voor de nieuwbouw opnieuw bekeken, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren uit de omgeving. Zo zijn de bouwhoogten naar beneden bijgesteld en nieuwe bebouwingsgrenzen aangegeven voor het nieuwbouwplan.

Op dit moment, voorjaar 2022, vindt participatie plaats over de nieuwe uitganspunten en wordt het plan opnieuw doorgerekend.

Planning

De verwachting is dat na de zomer 2022 de gemeenteraad een besluit neemt over de bouw van het buurtcentrum en de cultuurzaal. Als het besluit positief is, dan wordt in de tweede helft van 2022 gestart  met het daadwerkelijke architectonische ontwerp van het gebouw. Daarnaast het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en daarna het aanvragen van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in 2024  starten.

Een groot deel van het oude verpleeghuis staat al lange tijd leeg. Er was sprake van vandalisme en overlast voor de omgeving. Het gebouw is hierdoor in slechte staat geraakt. Verder heeft er asbestsanering plaatsgevonden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de woningen tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld aan vluchtelingen. In april 2022 zijn daarom de sloopwerkzaamheden van start gegaan door Parteon. De eerste fase van de sloop duurt tot aan de zomer. Het gedeelte waar nu tijdelijk de huisarts is gevestigd wordt als laatste gesloopt. De huisarts verlaat in oktober het Durghorstplantsoen. Hierna wordt het resterende deel gesloopt. Samen met de omgeving wil het projectteam nadenken over een tijdelijke invulling van het braakliggende bouwterrein.

Participatie

De omgeving rond het Durghorstplantsoen is rond de jaarwisseling benaderd om deel te nemen aan het ‘Adviesteam Durghorst’. Met een groep geïnteresseerde en betrokken bewoners wordt dit voorjaar het project besproken. Informatie en ideeën worden in een aantal bijeenkomsten uitgewisseld. Het adviesteam blijft betrokken bij het architectonische ontwerp (zoals de verschijningsvorm en de beeldkwaliteit).

Na afloop van de bijeenkomsten van het adviesteam wordt nog een brede informatieavond voor de hele omgeving gehouden om de resultaten te laten zien. Deze resultaten worden meegenomen in de besluitvorming door de gemeenteraad over het bouwproject.

Vragen

Heeft u een vraag over de ontwikkeling? Neem dan contact op via maaknoord@zaanstad.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl