Durghorst

Plannen nieuwbouw

In Zaanstad hebben we een groot woningtekort voor alle woningzoekenden. Alle Zaankanters verdienen een eerlijke kans op een passende en betaalbare woning. Daarom moeten er in de komende jaren in heel Zaanstad 20.000 woningen bij komen. We willen zorgen voor een divers woningaanbod voor elke portemonnee. Daar horen ook goede culturele en maatschappelijke voorzieningen bij.

Woningcorporatie Parteon en gemeente Zaanstad maken daarom een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Met het realiseren van Durghorst fase 2 wordt het Durghorstplantsoen als het ware “afgemaakt”.

Woningen, buurtcentrum en cultuurzaal

Het plan voor deze tweede fase gaat uit van nieuwbouw op de plek van het voormalige verpleeghuis. Het plan gaat uit van 44 levensloopbestendige huurwoningen. Parteon gaat die woningen verhuren. Daarnaast bestaat het plan uit het realiseren van een cultureel-maatschappelijke voorziening. De gemeente wordt eigenaar van deze voorziening. Stichting De Pelikaan huurt deze voorziening van de gemeente als vervangende huisvesting van het buurtcentrum aan de Kervelstraat.

In 2019 is onderzoek gedaan om het aanbod van culturele en maatschappelijke voorzieningen in Zaanstad Noord te versterken. Daaruit is onder andere gebleken dat de locatie Durghorstplantsoen, in combinatie met de woningbouwplannen van Parteon, het meest geschikt is voor een nieuw buurtcentrum met een cultuurzaal in Krommenie.

In april 2021 is een eerste impressie van het plan gepresenteerd aan de omgeving. Daar werd met weinig enthousiasme op gereageerd. Na de zomer zijn de uitgangspunten voor de nieuwbouw opnieuw bekeken, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren uit de omgeving. Zo zijn de bouwhoogten naar beneden bijgesteld en nieuwe bebouwingsgrenzen aangegeven voor het nieuwbouwplan.

In 2022 heeft een groep geïnteresseerde en betrokken bewoners zich gebogen over die nieuwe uitgangspunten. Dit “Adviesteam Nieuwbouw Durghorst” heeft voorstellen gedaan en extra aandacht gevraagd voor onder meer het parkeren. Parteon en de gemeente hebben op basis van het advies onder meer parkeeronderzoek laten uitvoeren en financiële berekeningen gemaakt.

Planning richting nieuwbouw

Bij een besluit over de bouw van de woningen, het buurtcentrum en de cultuurzaal wordt het advies van het Adviesteam betrokken. Dat besluit is nog niet genomen. Dat heeft voornamelijk te maken met stijgende bouwkosten die vragen om het maken van afwegingen. Verwacht wordt dat de gemeenteraad na de zomer van 2023 een besluit kan nemen.

Als dat besluit positief is, dan kan daarna gestart worden met het daadwerkelijke architectonische ontwerp van het gebouw. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het Adviesteam betrokken blijft bij het architectonische ontwerp (zoals de verschijningsvorm en de beeldkwaliteit).

Daarna zullen er nog procedures moeten worden doorlopen, omdat het plan op basis van de huidige wensen en uitgangspunten niet past binnen het huidige bestemmingsplan.

Huidige situatie en werkzaamheden

Een besluit over de nieuwbouw is nog niet genomen, maar dat wil niet zeggen dat er nu niets gebeurt. In april 2022 is Parteon begonnen met de eerste fase van de sloopwerkzaamheden. De tweede fase van de sloop is gestart in de laatste week van mei 2023. Dat is het gedeelte waar de huisarts tot voor kort tijdelijk was gevestigd. Naar verwachting zijn die sloopwerkzaamheden medio juli 2023 afgerond.

Vragen

Heeft u een vraag over de ontwikkeling? Neem dan contact op via maaknoord@zaanstad.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl