De Beren Krommenie

Parteon heeft plannen voor De Grote- en Kleine Beer in Krommenie


 Parteon is eigenaar van drie flats met 358 sociale huurwoningen aan de Grote en Kleine Beer in Krommenie. Omdat deze flats bijna 50 jaar oud zijn, is Parteon voornemens deze flats de komende jaren te verduurzamen. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Deze woningen worden vooral binnen bestaande wijken gebouwd. Daarom heeft Parteon onderzocht of ze extra woningen kunnen toevoegen bij de flats aan de Grote en Kleine Beer. Dit heeft Parteon in mei-juni vorig jaar met de omgeving onderzocht. Meer informatie hierover is te vinden op: Home (deberenkrommenie.nl)

Zowel Parteon als het grootste deel van de bewoners hebben de voorkeur gegeven aan een scenario waarbij er een extra verdieping gebouwd wordt boven de flats aan de Kleine Beer met huisnummers 1 tot 131 en de Grote Beer met huisnummers 88 tot 227 (de variant ‘optoppen’). In totaal zouden dan 42 woningen toegevoegd kunnen worden van ongeveer 48 m2. Daarnaast heeft Parteon een extra variant ingediend, op het moment dat er nog ruimte genoeg is in de omgeving om voldoende parkeerplaatsen toe te voegen (de variant ‘uitplinten’). Dit scenario gaat uit van het bouwen van een verdieping tegen de flat aan op de begane grond waar geen ramen zitten.

Deze plannen zijn door de gemeente beoordeeld. Daaruit is gebleken dat de variant ‘optoppen’ de beste mogelijkheid is, omdat de impact op de omgeving minimaal is. De variant ‘uitplinten’ is niet kansrijk, omdat dit een te grote aantasting van het groen betekent. Ook vanuit bewoners/omwonenden kwam deze variant niet als voorkeursscenario naar voren tijdens de participatiebijeenkomsten De gemeente heeft aan Parteon een aantal aandachtspunten en randvoorwaarden meegegeven voor de verdere uitwerking van de variant waarbij een extra verdieping bovenop de flats gerealiseerd wordt.

Startnotitie

De gemeente heeft ook een startnotitie gemaakt. Dit is een document waarin de belangrijkste uitgangspunten en doelen voor dit project beschreven staan. Er staat ook in hoe de buurt wordt betrokken. Het doel van de startnotitie is om de gemeenteraad zo vroeg mogelijk te betrekken. Op die manier kan de gemeenteraad eventueel extra uitgangspunten meegeven.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad vraagt de gemeenteraad om een besluit over de startnotitie te nemen. Als de raad akkoord is met de startnotitie, kan het haalbaarheidsonderzoek starten. Dat betekent dat we samen met Parteon gaan onderzoeken op welke manier het toevoegen van extra woningen rondom De Grote en Kleine Beer mogelijk is. Ook onderzoeken we hoe we de behoefte aan extra parkeerplaatsen het beste kunnen oplossen. De plannen kunnen dan verder uitgewerkt worden tot een Ruimtelijk Programma van Eisen. In een Ruimtelijk Programma van Eisen leggen we de uitgangspunten voor een (woning)bouwplan vast, zoals bouwhoogtes, stedenbouwkundige opzet, type woningen.

Informatiebijeenkomst

In het vervolg organiseert de gemeente samen met Parteon een informatiebijeenkomst voor bewoners, omwonenden en ondernemers in de buurt van De Beren. Tijdens deze informatiebijeenkomst presenteren we een eerste versie van het Ruimtelijk Programma van Eisen aan u. U kunt hier tijdens de bijeenkomst en later schriftelijk op reageren en uw mening geven. We bekijken alle reacties en nemen deze waar mogelijk mee in de plannen. Wij informeren u over het uiteindelijke Ruimtelijk Programma van Eisen. Ook hier neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over. Dat zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wethouder.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl